Op dit moment worden er geen nieuwe cliënten aan genomen

 • Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie
  tussen de Medisch Pedicure Praktijk en een client, voor zover deze
  voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Diensten
  Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn zal de behandelingen naar beste
  inzicht en vermogen uitvoeren
 • Afspraken
  Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen
  telefonisch of via de mail worden gemaakt. De client dient bij verhindering van
  een afspraak deze zo spoedig mogelijk- uiterlijk 24 voorafgaande aan de
  afspraak- aan Medisch Pedciure Praktijk Petra de Bruijn door te geven. De
  afmelding kan telefonisch of per email geschieden.
  Indien de client deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Medisch
  Pedicure Praktijk Petra de Bruijn 100% honorarium voor de gereserveerde tijd
  aan de client doorberekenen.
 • Bij verhindering van de afspraak door Medisch Pedicure Praktijk Petra de
  Bruijn, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de client te zijn
  doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan
  bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de
  wet en jurisprudentie daarover zegt.
 • Tarieven en betaling
  Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn vermeldt alle tarieven van
  behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven
  zijn inclusief 21 % btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd
  en/of de voorraad strekt.
 • De client dient na afloop van behandeling de betaling contant op per
  pinbetaling te voldoen. In uitzonderlijke gevallen waarbij sprake is van
  onvoorziene omstandigheden, mag de client de factuur per overboeking
  betalen.
 • Medisch Pedicure Praktijk Pera de Bruijn is gerechtigd om voor niet betaalde
  facturen een incassobureau in te schakelen.
 • Voor clienten de vallen onder de ketenzorg, zal de factuur voor de medisch
  noodzakeijke behandeling worden ingediend bij de desbetrefffende
  podotherapeut.
 • Persoonsgegevens
  De client voorziet tijdens het eerste consult alle relevante gegevens voor een
  goede beroepsuitoefening aan de Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn.
  De persoonlijke gegevens worden opgenomen in een geautomatiseerd
  systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
  Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de
  client ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts,
  podotherapeut of medisch specialist. De client heeft altijd recht op inzicht in de
  eigen behandelgegevens.
 • Geheimhouding
  Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn is verplicht tot geheimhouding van
  alle vertrouwelijke informatie die de client verteld tijdens een behandeling.
 • De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een
  rechterlijke uitspraak, Medisch pedicure Petra de Bruijn verplicht is de
  vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 • Aansprakelijkheid
  Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn kan niet aansprakelijk gesteld
  worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan
  doordat client onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante
  lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of
  vrijetijdsbesteding.
 • Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn Is niet verantwoordelijk voor verlies,
  beschadiging, of diefstal van persoonliijke eigendommen die door de client zijn
  meegenomen naar de praktijk.
 • Beschadiging en diefstal
  De client is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan meubilair,
  instrumenten en/of materialen van Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn.
  Diefstal wordt door Medisch Pedicure Praktijk gemeld bij de politie.
 • Klachten
  Indien een client een klacht heeft over de behandeling moet dit zo spoedig
  mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan
  Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn.
 • Indien Petra de Bruijn en client niet tot overeenstemming kunnen komen dan
  kan de client het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
 • Gedrag
  De client dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaardbare normen
  te gedragen. Indien een client na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft
  vertonen, heeft Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn het recht de client
  de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
 • Recht
  Op welke overeenkomst tussen Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn en
  client is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de
  inhoud en strekking van algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
  steeds bepalend.
 • © 2017- Medisch Pedicure Praktijk Petra de Bruijn